School District of the City of York

Dedicated to excellence in education

 • ATTENTION:
  The Faith-Based meeting that was scheduled for today, September 26th has been rescheduled to Thursday, October 19th from 5:30pm-6:30pm at the Central Administration Building. Please spread the word.
  ---------------------------------------------------------
  ATENCIÓN:
  La reunión religiosa que estaba programada para hoy 26 de septiembre ha sido reprogramada para el jueves 19 de octubre de 5:30pm. a 6:30pm en el Edificio de Administración Central. Por favor pasa la voz.
  -----------------------------------------------------------
  ATANSYON:
  Reyinyon ki baze sou Lafwa ki te pwograme pou jodi a 26 septanm lan te repwograme pou Jedi 19 oktòb apati 5:30pm-6:30pm nan Bilding Administrasyon Santral la. Tanpri gaye pawòl la.

  Comments (-1)

Upcoming Events

View Calendar
 • Hello Bearcats! Listed above is the information for the upcoming Devers fundraiser. This fundraiser will help support student activities this school year. Please plan to participate!

  ¡Hola Bearcats! Arriba se encuentra la información para la próxima recaudación de fondos de Devers. Esta recaudación de fondos ayudará a apoyar las actividades estudiantiles este año escolar. ¡Por favor planee participar! 

  Bonjou Bearcats! Ki nan lis pi wo a se enfòmasyon pou rasanbleman Devers k ap vini an. Ranmase fon sa a pral ede sipòte aktivite elèv yo ane lekòl. sa a. Tanpri planifye pou w patisipe! 

  If you are having trouble viewing the English flyer, please download it here.

  Si tiene problemas para ver el folleto en Español, descárguelo aquí.

  Si w gen pwoblèm pou w gade depliyan Kreyòl Ayisyen an, ou ka telechaje l isit la.

  
  
 • In December, the York City School District will be partnering with the York County Food Bank to provide 30,000 holiday meals to families that are in need. Meals must be picked up by families at their students homeschools. Smith STEAM students will pick their meals up at their homeschool. Applications will not be accepted over the phone or in person. Parents must go to the link and or scan the barcode to submit the completed application by no later than 11/26/2023. Please see the flyer above for more details regarding this event. Meal Registration Link for Families:  https://forms.gle/e1s65jXTRTr4fWyH8

  En diciembre, el Distrito Escolar de la Ciudad de York se asociará con el Banco de Alimentos del Condado de York para proporcionar 30,000 comidas navideñas a familias necesitadas. Las comidas deben ser recogidas por las familias en la escuela en casa de sus estudiantes. Los estudiantes de Smith STEAM recogerán sus comidas en su escuela local. No se aceptarán solicitudes por teléfono ni en persona. Los padres deben ir al enlace o escanear el código de barras para enviar la solicitud completa a más tardar el 26/11/2023. Consulte el folleto a continuación para obtener más detalles sobre este evento.
  Enlace de registro de comidas para familias: https://forms.gle/e1s65jXTRTr4fWyH8

  An Desanm, Distri Lekòl Vil York la pral fè patenarya ak Bank Manje Konte York pou bay 30,000 repa pou fanmi ki nan bezwen. Fanmi yo dwe vin chèche manje nan lekòl lakay elèv yo. Elèv Smith STEAM yo pral pran manje yo nan lekòl lakay yo. Yo p ap aksepte aplikasyon yo nan telefòn oswa an pèsòn. Paran yo dwe ale nan lyen an epi oswa eskane kòd bar la pou soumèt aplikasyon an ranpli pa pita pase 26/11/2023. Tanpri gade depliyan ki anba a pou plis detay konsènan evènman sa a.
  Lyen pou enskripsyon manje pou fanmi yo: https://forms.gle/e1s65jXTRTr4fWyH8

  If you are having trouble viewing the English flyer, you may download it here.

  Si tiene problemas para ver el folleto en Español, puede descargarlo aquí.

  Si w gen pwoblèm pou w gade depliyan Kreyòl Ayisyen an, ou ka telechaje l isit la.

   

District Events

CLOSE
CLOSE